ИТГЭМЖЛЭЛ

 

(Үл хөдлөх хөрөнгө хамтран өмчлөгчид тодорхой бүрэн эрх олгох)

 

 

_________________ _ _ _________

/ он, сар, өдөр / / үйлдсэн газар /

 

 

Дор нэр дурьдсан өмчлөгчид бид Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62.3 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ хаяг орших, _______ ______ тоот гэрчилгээтэй , ___________ тоот улсын бүртгэлийн дугаар бүхий________ кв.м талбай бүхий үл хөдлөх хөрөнгө /орон сууц, газар, байшин, АОС, үйлдвэр үйлчилгээний барилга/-ийг __________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ ямар бүрэн эрх олгож байгааг тодорхой бичих /

__________________________________________________________ бүрэн эрхийг

_____________________________________________________ хаягт оршин суугч, ____________ ______ _ —н _________ _________________-нд итгэмжлэн олгож байна. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний

_____________ Регистрийн ____________________

 

   Энэхүү итгэмжлэл нь олгосон өдрөөс эхлэн __________/сар, жил/-ын хугацаанд хүчинтэй болно.

 

 

ИТГЭМЖЛЭГЧ: ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ:

 

__________________ ______________    __________________ ______________

/нэр/ /гарын үсэг/ /нэр/ /гарын үсэг/

 

Иргэний үнэмлэхний ______________    Иргэний үнэмлэхний ______________

регистрийн _____________________    регистрийн _____________________

 

 

 

 

 

 

Итгэмжлэлийг гэрчилсэн:

 

КОНСУЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                  Ц.ГАНБОЛД